Realiseren quotum

Participatiewet

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015 jl.. Met deze wet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. De wet wordt door de Eerste Kamer behandeld in het eerste kwartaal van 2015. UWV informeert werkgevers alvast over deze afspraak.

Werkgevers hebben een actieve rol om mensen met een ziekte of handicap aan een baan te helpen. Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten, in de vorm van loonkostensubsidie en de voorziening jobcoaching

Banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Wajongers en mensen met een WSW-indicatie hebben de eerste 2 jaar voorrang.

Veel werkgevers spreken al over het quotum. Dit quotum geldt echter pas op zijn vroegst in 2017 als de werkgevers niet op eigen initiatief invulling weten te geven aan de banenafspraak. Hier ligt dus het initiatief bij werkgevers.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. De Eerste Kamer behandelt de wet nog. De bedoeling is dat de wet op 1 april 2015 ingaat.

Doelgroepenregister

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister periodiek bijgewerkt.

U kunt bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister (pdf, 1 MB) staat en dus meetelt voor de banenafspraak. De gegevens in het doelgroepregister zijn gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn er niet in verwerkt. Voor Wajong geldt als peildatum: 31 december 2013.

Let op: de actualiteit van de gegevens van de mensen die onder de Participatiewet vallen, verschilt van de overige doelgroepen. Ook deze gegevens worden vanaf 1 mei periodiek bijgewerkt

Gegevens over uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers staan niet in het doelgroepregister. UWV heeft namelijk geen gegevens beschikbaar van deze werknemers.

Quotumheffing

Met de gegevens uit het doelgroepregister bekijkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016 of werkgevers de afgesproken aantallen over 2014 en 2015 hebben gehaald. Als zij die afgesproken aantallen hebben gehaald, dan legt het kabinet geen quotumheffing op. Als werkgevers zich niet aan de banenafspraak hebben gehouden, dan kan het kabinet de quotumheffing opleggen. Een quotumheffing is € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats en geldt voor bedrijven met meer dan 25 werknemers (40.575 verloonde uren).

Wat wordt als baan geteld?

Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat persoon uit de doelgroep gemiddeld werkt. Dit betekent op basis van de gegevens die er nu zijn dat het om een baan van 25 uur per week gaat. Kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee. Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. Als uit de nulmeting blijkt dat het gemiddelde aantal gewerkte uren (van iemand uit de doelgroep) substantieel afwijkt van de gehanteerde 25 uur, dan kan de omvang van 25 uur nog wijzigen.

Wie bepaalt het quotum voor mijn bedrijf?

Helaas is dit niet gemakkelijk uit te leggen. Per sector en branche, en per regio, worden sleutels bepaald waarmee berekend wordt wat het quotum voor een bedrijf zal worden.

Aanbod inzet arbeidsdeskundige Thaeles

U als ondernemer bent op zoek naar hoe u de banenafspraak kunt benutten als kans, en u tegelijkertijd geen last zult hebben van het toekomstige quotum.  Door vroegtijdig zelf werk te maken van de mogelijkheden die uw bedrijf biedt houdt u zelf invloed op wie er werkt in uw bedrijf.

De arbeidsdeskundige van Thaeles is een uitstekend adviseur op het gebied van werken met mensen met een beperking. De arbeidsdeskundige kan samen met u bepalen welke werkzaamheden geschikt zijn, en de arbeidsdeskundige heeft de mogelijkheid de best passende kandidaten voor u te zoeken en selecteren vanuit de doelgroepen die onder het quotum gelden. Bovendien helpt de arbeidsdeskundige gebruik te maken van de geldende subsidie en ondersteuning.

Werkwijze

Samen met de arbeidsdeskundige van Thaeles bespreekt u wat het quotum is voor uw bedrijf. De arbeidsdeskundige bespreekt met u aan welke persoonlijke eigenschappen iemand moet voldoen om in uw bedrijfscultuur te passen. De arbeidsdeskundige maakt hierna een inventarisatie op taakniveau van alle werkzaamheden die in uw bedrijf worden verricht. Deze gegevens worden samen met u omgezet in een profielschets, waarmee de arbeidsdeskundige een voorselectie van kandidaten kan verzorgen. Indien gewenst is de arbeidsdeskundige aanwezig bij uw gesprek met kandidaten. De arbeidsdeskundige adviseert hoe de nieuwe werknemer het beste kan instromen in uw bedrijf en welke acties dienen te worden ondernomen om subsidie en ondersteuning te realiseren.

Meer informatie

De ondersteuning is maatwerk. De arbeidsdeskundige van Thaeles gaat graag met u in gesprek over de ondersteuningsmogelijkheden. Inlichtingen: hugo.keijzer@thaeles.nl of 06-81884360.

Terug naar de nieuwsbrief van mei 2015