Banenafspraak realiseren met inzet Jobfit

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen.

Participatiewet

Met de Participatiewet die 1 januari jl.  is ingevoerd wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Bij grote werkgevers met 25 of meer werknemers dient 5 % van het personeelsbestand te bestaan uit mensen met een arbeidshandicap.

Wij merken dat veel werkgevers moeite hebben met het invulling geven aan deze doelstelling. Daarom is in mei van dit jaar in ons netwerk de erkende jobcoachorganisatie JobFit gestart. JobFit heeft gespecialiseerde jobcoaches in dienst die inzetbaar zijn als werknemers met een beperking op vooral het persoonlijke en/of sociale vlak starten met werken. De jobcoach is een expert die deze werknemer wegwijs kan maken in het werk, in het bedrijf en in het team. Tevens zorgt hij ervoor dat het team weet waar deze werknemer mee te belasten.

Jobcoach van Jobfit

De jobcoach is vooral een waardevolle ondersteuner bij beperkingen die niet zichtbaar zijn en zich op persoonlijke en sociale vlak bevinden. Hij helpt bij het inwerken, hij zorgt dat communicatie goed verloopt en dat misverstanden en onbegrip opgelost worden.

JobFit wordt op dit moment al succesvol ingezet:

  • Daar waar de arbeidsdeskundige aangepast werk adviseert na langdurige ziekte
  • Daar waar een nieuwe medewerker uit de doelgroep van de banenafspraak start met zijn garantiebaan.

De jobcoaches van JobFit kunnen voor werkgevers die een garantiebaan willen aanbieden ook de werving verzorgen van de best passende kandidaat. De werving vindt dan plaats volgens de kanalen en wegen die de jobcoach kent en waar men als werkgever weinig tot geen toegang heeft. Bij deze werving weet de jobcoach ook raad als zich problemen voordoen die niet direct met werk te maken hebben.

Hugo Keijzer, arbeidsdeskundige (06-81884360) binnen Thaeles,  kan  behulpzaam zijn om binnen uw bedrijf een garantiebaan te creëren. Het invullen van een garantiebaan kan een grote meerwaarde voor de bedrijfsvoering betekenen.

Ga naar nieuwsbrief november 2015